โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องฝานผักและผลไม้แบบพอเพียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤติยา เกียรติกาญจน์

  • จันทร์อัมพร ลาดบัวคำ

  • ทิพวรรณ ถุงคำตัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครไทย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องฝานผลไม้

  • เครื่องฝานผัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาและคิดประดิษฐ์เครื่องฝานผักและผลไม้แบบพอเพียงให้มีประสิทธิภาพและช่วยลดระยะเวลาในการฝานจากการทดลองเปรียบเทียบในการฝานของเครื่องฝานทั้งสอง พบว่า ผลต่างของค่าเฉลี่ยในการฝานกล้วยดิบระหว่างเครื่องฝานผักและผลไม้แบบพอเพียงกับเครื่องฝานหน่อไม้จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผลต่างของค่าฉลี่ยในการฝานแตงกวาระหว่างเครื่องฝานผักและผลไม้แบบพอเพียงกับเครื่องฝานหน่อไม้จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผลต่างของค่าเฉลี่ยในการฝานฟักทองระหว่างเครื่องฝานผักและผลไม้แบบพอเพียงกับเครื่องฝานหน่อไม้จากภูมิปัญหาพื้นบ้าน จะพบว่าเครื่องฝานผักและผลไม้แบบพอเพียง ช่วยลดระยะเวลาในการฝานและเพิ่มปริมาณของผักและผลไม้ที่ฝานได้มากกว่าเครื่องฝานหน่อไม้จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน