โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องหั่นฝอยผักผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภา วิชชุตานนท์

  • จุฑามาศ ชูทอง

  • ธารใส อัจฉริยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลไม้

  • ผัก

  • เครื่องหั่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีแก้ปัญหาการหั่นฝอยผักผลไม้ในเวลาเร่งด่วน และป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากมีด และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำพวก ส้มตำ ยำมะม่วง เป็นต้น โดยมีการทดลอง 3 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาและออกแบบ กลไกภายในของเครื่องหั่นฝอย 2. ประสานงาน ติดต่อร้านเพื่อดำเนินการสร้างตัวเครื่อง และกลไกภายใน 3. ทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง กับการหั่นด้วยมือ จากการทดลองพบว่า เครื่องหั่นฝอยสามารถหั่นฝอยผักและผลไม้ ได้ดีกว่า เร็วกว่า และปลอดภัยกว่าการหั่นด้วยมืออย่างมาก