โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องทาสีกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปฎิญญา ประทีป ณ ถลาง

  • ผุสดี ศิวะนาถนุสรณ์

  • วิจิตรา เอกเสน

  • วิภาวี พัฒนกิจวิบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาและประดิษฐ์เครื่องทาสีกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งสามารถประหยัดเวลาและพลังงานในการทาสี หลักการทำงานอาศัยหลักแรงดันลมจากปั้มลมแทน เป็นตัวขับเคลื่อนสีไปตามท่อผ่านวาล์วควบคุมไปยังหัวจ่ายซึ่งเจาะรูไม่เท่ากัน เพื่อให้เกิดความสมดุลของการกระจายสีสู่ลูกกลิ้ง ผลการทดลองใช้ พบว่าลูกกลิ้งทาสีแบบปกติกับเครื่องทาสีกึ่งอัตโนมัติสามารถประหยัดเวลา โดยเฉลี่ยประมาณ 32 % ของเนื้อที่ 1 เมตร2 จะเห็นได้ว่าการทาสีแบบเครื่องทาสีกึ่งอัตโนมัติเหมาะกับการทาสีในพื้นที่กว้าง แต่สำหรับการทาสีในพื้นที่แคบควรใช้การทาสีแบบปกติ