โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องLG Bicycle

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญนภา เลขอาวุธ

  • อัจจิมา นาคะกิจวิบูลย์

  • เยาวลักษณ์ ปิยะธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่พัฒนาเรื่องการนำเครื่องซักผ้าที่เสื่อมคุณภาพแล้วมาพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง โดยการนำเอารถจักรยานมาเชื่อมติดกับตัวถังแล้วใช้โซ่ของรถจักรยานอีกอันมาเชื่อมให้ตัวถังสามารถหมุนได้ จากการศึกษาพบว่า สามารถทำงานได้โดยไม่ใช้ไฟฟ้า และซักผ้าในปริมาณที่ใกล้เคียงกับเครื่องซักผ้าที่มีคุณภาพดี นอกจากนี้ เครื่องซักผ้า LG Bicycle ยังสามารถใช้เป็นเครื่องออกกำลังกายได้อีกด้วย