โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องซอยแตงกวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กณิกนันต์ ชูชิต

  • มรกต ปกแก้วลิพร

  • วิภา เกื้อกูลกิจการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีศักดิ์ หาญสมุทร

  • มูฮัมมัด สาแม

  • สายัณห์ บุญชู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประดิษฐ์เกี่ยวกับเครื่องซอยแตงกวา โดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อย อาศัยหลักการจากมอเตอร์ของพัดลมที่สามารถทำให้ใบพัดหมุนได้มาประยุกต์ใช้ซึ่งสามารถทำให้ใบมีดหมุนได้ตลอดจนมีความเร็วและแรงมากพอที่จะซอยแตงกวาให้ขาดออกจากกันได้ โดยมีวิธีประดิษฐ์ดังนี้ สร้างฐานยึดโครงมอเตอร์พร้อมตัวถังเพื่อป้องกันการกระจายของแตงกวา