โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอินดิเคเตอร์จากหัวพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัณญานุช แซ่ล่อ

  • ณ ภัทร ชูสุวรรณ

  • บุศรา เบญจเลิศยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชการทดลอง

  • อินดิเคเตอร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์สิ่งของที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ โดยทดลองหาหัวพืชต่าง ๆ และวิธีรูปแบบของการแปรรูปของหัวพืชที่สามารถทดสอบการเป็นกรดและเบสได้ดี โดยรูปแบบการทำเป็นผงไม่ต้องผสมแป้งและกระดาษจะสามารถทดสอบความเป็นกรดหรือเบสได้อย่างมีคุณภาพดีที่สุด