โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปั๊มอากาศประหยัดพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พลอยไพลิน สละม่วง

  • พัชรินทร์ อินทพันธ์

  • รัตติยากร เรียนยอย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมบูรณ์ พูนเสงี่ยมศิลป์

  • สุริยา ชุ่มมะโน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์