โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปลูกข้าวรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.ชญานิน แสงเรือง

  • นรินรัตน์ มามาก

  • นรินเรศ มามาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวการปลูก

  • รีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปลูกข้าวแบบรีไซเคิลเป็นการศึกษาการปลูกข้าวโดยใช้ตอวังข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวของชาวนาแทนการปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ เพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตข้าวที่มีราคาสูงมากในปัจจุบัน ศึกษาทดลองเปรียบเทียบระหว่างข้าวที่ปลูกโดยใช้เมล็ดและข้าวที่ปลูกโดยใช้ตอซังข้าว ผลที่ได้คือ ตอซังข้าวมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่า ใช้เวลาว่าในการเจริญเติบโตจนถึงออกรวงน้อยกว่าการปลูกด้วยเมล็ด แต่จะได้ผลผลิตที่น้อยกว่าการใช้เมล็ดปลูกเล็กน้อย