โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปริศนาผลบวกบนด้านของรูปหลายเหลี่ยม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ ศุภฤกษ์มงคล

  • สภา ศิริขอนแก่น

  • อรนุข ตรีทิพากิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกนันท์ วรรณภาส

  • กุลวดี ไพจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลบวกปริศนา

  • รูปหลายเหลี่ยม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษารูปแบบการหาผลบวกของเลยโดดบนด้านของรูปหลายเหลี่ยม ได้แก่ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปเหลี่ยมอื่น ๆ และศึกษารูปแบบที่เป็นไปได้ โดยร่วมกันคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจเลือก โดยได้ศึกษาหาวิธีและรูปแบบต่าง ๆ