โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทริกา คงรักช้าง

  • จารุพงษ์ น้อยตำแย

  • จิราภรณ์ กลางสาแม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การย้อมสี

  • เส้นใย

  • ไหม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาปฏิกิริยารีดอกซ์ เพื่อใช้ในการย้อมสีไหม โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่1 ใช้สารละลายผสมของ Thioanisoles กับ Ammoniumpersulfate กลุ่มที่2 ใช้สารละลายผสมของ Sodiumthaiosulfate กับ Ammoniumpersulfate กลุ่มที่3 ใช้สารละลายผสมของกลูโคส กับ Ammoniumpersulfate ที่มีความเข้มข้นต่างๆกันคือ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 mM พบว่าสารละลายที่ใช้ในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่มีความเข้มข้น 20 mM กลุ่มที่1 มีการติดของสีมากที่สุด และความคงทนของสีต่อการซัก ความแข็งแรงต่อแรงดึง เปอร์เซ็นต์การหดตัวของผ้ามีก็มีค่ามากที่สุดเช่นกัน การละลายในโซเดียมไฮโปคลอไรด์ มีค่าน้อยที่สุด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการย้อมสีโดยใช้ กรดอะซิติก (acetic acid) 6 % ซึ่งเป็นการย้อมในอุตสาหกรรม