โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเศษเหลือจากการหารไม่ลงตัวของ 7

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษฎา ขุนอาจ

  • นฤบดินทร์ รอดปั้น

  • สุทธิพันธุ์ อุดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวาลัย ชมดี

  • วรรณา ตางจงราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การหาร

  • หาเศษ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเศษเหลือจากการหารไม่ลงตัวของ 7 เพื่อหาวิธีสังเกตเศษที่เหลือจากการหารไม่ลงตัวของ 7 โดย นำจำนวนเต็มบวกจำนวน 13 14 15 16 17 18 19 และ 20 หลัก มาหารด้วย 7 ใช้วิธีการลดหลัก แล้วสังเกตเศษ พบว่าเศษที่ได้มีลักษณะเป็นชุดตัวเลข ทำให้สามารถหาเศษแท้ได้