โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องบานเกร็ดเปิด – ปิด 2007

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรพล พรงาม

  • วัชรธนิน วัฒนะเวชศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์บานเกร็ดเปิด – ปิด เพื่อความสะอวดของผู้ใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งมีขั้นตอนการประดิษฐ์คือ นำไม้อัดยาว 52 เซนติดเมตร กว้าง 39 เซนติเมตร มาต่อทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อทำเป็นวงกลม และนำรางกระจกบานเกร็ดมาติดเข้ากับไม้อัดทั้งสองข้างแล้วนำกระจกมาใส่ในราง นำอคาลิคแผ่นพลาสติกติดกับไม้อัดเพื่อติดมองเตอร์และเฟืองตัวหนอง นำแผงวงจรรถบังคับวิทยุมาต่อเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่ำเข้ากับสวิตซ์อัตโนมัติ และต่อสายปลั๊กเสียบ ติดไม่โครสวิตซ์ 2 อันเข้ากับด้านบนและด้านล่างของแกนชักกระจกเพื่อเวลาปิด-เปิดกระจก ผลการทดลองเปรียบเทียบกระจกบานเกร็ดเปิด-ปิด กับบานเกล็ดกระจกมือหมุน ปรากฏว่า บานเกร็ดเปิด – ปิด สามารถเปิด-ปิดได้เร็วกว่าและสะดวกกว่าบานเกร็ดมือหมุน