โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเรือกลไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติมา พยัคฆ์จำเริญ

  • ณฐฤทธ์ หนุนพระเดช

  • อมรรัตน์ ฐิติบุญสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาลักษณะของเรือกลไฟที่ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบจากชนิดของวัสดุเชื้อเพลิง ปริมาณเชื้อเพลิง ขนาดหม้อน้ำและขนาดของเรือกลไฟ วัดผลจากระยะทางที่เคลื่อนที่ได้โดยเฉลี่ย จากผลการทดลองตอนที่ 1 พบว่าการใช้แอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงจะได้ระยะทางการเคลื่อนที่ไกลกว่าใช้เทียน ผลการทดลองตอนที่ 2 พบว่าปริมาณเชื้อเพลิงมากจะได้ระยะทางการเคลื่อนที่ไกลกว่าเชื้อเพลิงปริมาณน้อย ผลการทดลองตอนที่ 3 พบว่าหม้อน้ำขนาดใหญ่จะได้ระยะทางไกลที่สุด รองลงมาคือ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตามลำดับ และผลการทดลองตอนที่ 4 พบว่าเรือกลไฟขนาดเล็กได้ระยะทางไกลที่สุดรองลงมาคือ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามลำดับ