โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มปริมาณแหนแดงแบบฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤติยา พิษณุวัฒนา

  • กิตติพร จันทร์ชูศรี

  • สาวิกา กิจสมบูรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล

  • แหนแดงปริมาณ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสำคัญของแหนแดงซึ่งเป็นพืชที่มีไนโตรเจนสูงจึงน่าที่จะมีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า การเจริญเติบโตของแหนแดงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทำให้การเพิ่มปริมาณแหนแดงไม่แน่นอนในธรรมชาติ ดังนั้นการเพิ่มแปนแดงให้ได้ปริมาณมากในเวลาสั้น ๆ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถนำแหนแดงไปใช้ได้โดยไม่เสียเวลามากและได้ปุ๋ยไนโตรเจนจากอินทรียสารช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีที่ทำลายสภาพแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง