โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวิธีตรวจสอบการปลอมปนของข้าวหอมมะลิอย่างง่ายสำหรับผู้บริโภคในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิดชนก ปาละวิสุทธิ์

  • พรพิมล บงแก้ว

  • วราพร อยู่ประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวหอมมะลิการตรวจสอบ

  • ข้าวหอมมะลิการปลอมปน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาวิธีการตรวจสอบการปลอมปนของข้าวหมอมะลิอย่างง่ายได้ผลรวดเร็วและแม่นยำใกล้เคียงกับวิธีการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการและคนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย โดยการศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพตามความต้องการและยังรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบจากผู้ค้าข้าวอีกด้วย