โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมู่ลี่ชานอ้อย.. ม่านกั้นความร้อนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยรัตน์ พุ่มเล็ก

  • ธนาภรณ์ โพธิ์ทอง

  • ปฏิญญา โรจวัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • ชานอ้อยมู่ลี่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานที่ทำขึ้นเพื่อหาวิธีการช่วยลดพลังงานความร้อนในอาคารบ้านเรือนเพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาจากการเผาไหม้ขยะจากวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีปริมาณมาก ที่ก่อนให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสาเหตุทำให้อุณหภูมิของโลกสูงและก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน โดยนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นำชานอ้อยมาผลิตเยื่อโดยการตีเยื่อทำให้เส้นใยสั้นลงนำเยื่อปอสามาผสมในการขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มความทดทานต่อแรงดึงมากขึ้น นำผงชอล์กมาเป็นสารเติมแต่ง ทำให้กระดาษเรียบมันวาว ความพรุนของกระดาษน้อยลง กระดาษดูดความชื้นจากอากาศได้น้อยทำให้เนื้อกระดาษแห้งไม่โค้งงอ การผสมเยื่อกระดาษจากกล่องนมที่บุอลูมิเนียมฟอยด์ จะช่วยให้กระดาษมีความสามารถเป็นฉนวนความร้อนได้ดี