โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชับชับชับตัดให้ขาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณัสนันท์ เฉลิมสุข

  • ชุติมา พลายด้วง

  • ธนัชพร รังสินธุรัตน์

  • เพราพะงา อุดมภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรทัศน์ อ้อดุลย์

  • สมเกียรติ อุดมภาพ

  • สมโชค ณ นคร

  • สุนิศา ปัญญาวราภรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนำกลับมาใช้ใหม่

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้งานไม่ได้มาดัดแปลงเป็นเครื่องตัดกระดาษจากม้วนให้เป็นแผ่น โดยแบ่งเครื่องจักรออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ทำหน้าที่ป้อนกระดาษ และส่วนที่ทำหน้าที่ตรวจจับหัวกระดาษ โดยมีหลักการในการทำงานของเครื่องคือ เมื่อหัวกระดาษเลื่อนเข้าไปบังแสงที่ตัวเซ็นเซอร์ทำให้ตัวเซ็นเซอร์สั่งการให้ใบมีดทำงานและสั่งให้ Roller Feed หยุดทำงาน เมื่อใบมีดตัดกระดาษแล้ว Roller Feed จะทำงานอีกครั้ง ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์จะทำงานอีกครั้งเมื่อกระดาษที่ถูกตัดได้ถูกลำเลียงพ้นตัวเซ็นเซอร์ไปแล้ว จากการทดสอบพบว่าการตัดกระดาษด้วยเครื่องสามารถตัดกระดาษได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการตัดกระดาษด้วยมือ โดยเมื่อเวลาผ่านเครื่องตัดกระดาษยังสามารถตัดได้ในจำนวนที่สม่ำเสมอ ส่วนการตัดกระดาษด้วยมือจำนวนจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป