โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องTimerผู้ช่วยหนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑาลักษณ์ วิเชียรบุตร

  • จุฬาลักษณ์ ฉิมทับ

  • นันทวรรณ โชติปัญญาภรณ์

  • ปิยธิดา โสบุตร์

  • ศุภิสรา ศิริรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีศักดิ์ หาญสมุทร

  • สมชาติ ช่วยเชียร

  • สมศักดิ์ ทองชู

  • สมโชค ณ นคร

  • สายัณห์ บุญชู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องปั่น โดยใช้หลักการทำงานของ Timer เครื่องซักผ้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมเวลาในการทำงานและการหยุดทำงาน ด้วยการหมุนลานของตัว Timer ไปที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แล้ว Timer จะหมุนกลับและเริ่มการทำงานด้วยตัวเองอัตโนมัติ เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องปั่นในครัวเรือน โดยต่อวงจรให้เครื่องปั่นรับไฟ 220 โวลต์ จาก Timer โดย Timerจะเป็นตัวตั้งเวลาละตัดไฟให้กับปลั๊กไฟตัวเมียซึ่งสามารถตั้งเวลาการใช้เครื่องปั่นได้ 18 นาที และหยุดการทำงานทุก 35 วินาที โดยใช้เวลาในการพักนาน 5 วินาที แล้วเดินเครื่องต่อ จากการทดสอบพบว่าการใช้ Timer ช่วยลดปัญหามอเตอร์ไหม้และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสทธิภาพ โดยใช้กระแสไฟเท่ากับการใช้เครื่องปั่นธรรมดา