โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเตรียมต้นกล้าผักบุ้งก่อนไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤดี ครสวรรค์

  • ปพิชญา เหมือนกู้

  • ปรัชณา จั่นเพ็ชร

  • ปาริฉัตร ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักบุ้ง

  • ไฮโดรโปนิกส์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเตรียมต้นกล้าผักบุ้งจีนก่อนนำไปปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ โดยทำการทดลองหาชนิดของวัสดุปลูกที่เหมาะสมกับผักบุ้งจีน จากการทดลองที่ 1 พบว่ากากชาเป็นวัสดุปลูกที่เหมาะสมที่สุด การทดลองที่ 2 ศึกษาชนิดของน้ำที่เหมาะสมกับการปลูกผักบุ้งจีนพบว่า น้ำประปาเหมาะสมต่อการปลูกผักบุ้งจีน การทดลองที่ 3 ศึกษาชนิดของปุ๋ยที่เหมาะสมกับการปลูกผักบุ้งจีน พบว่าปุ๋ยชีวภาพมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนมากที่สุด และการทดลองที่ 4 พบว่าชนิดของแสงที่เหมาะสมกับการปลูกผักบุ้งจีน คือ แสงแบบกางมุ้ง