โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานเชื้อเพลิงยุคใหม่ไร้มลพิษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวัฒน์ มีวน

  • ธนพร อินทร์เจริญสุข

  • นันทวัน ปราโมทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขุนศึก สวนม่วง

  • พจนารถ นันทวนิช

  • สมทิพย์ แขสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เชื้อเพลิง

  • ไบโอดีเซล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว โดยนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาทำให้กากน้ำมันตกตะกอนด้วยแป้ง จากผลการทดลองตอนที่ 1 พบว่าแป้งมันทำให้กากน้ำมันตกตะกอนได้ดีกว่าแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้า จากผลที่ได้นำมาหาอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรของแป้งกับน้ำมันพืช จากการทดลองที่ 2 พบว่าอัตราส่วน 20:150 เหมาะสมที่สุดในการทำให้น้ำมันพืชตกตะกอนโดยเหลือน้ำมันพืชมากที่สุด การทดลองที่ 3 นำน้ำมันพืชที่ผ่านการตกตะกอนแล้วมาหาอัตราส่วนของน้ำมันพืชกับน้ำมันดีเซลและน้ำมันก๊าดเพื่อทำเป็นไบโอดีเซล พบว่าจากการให้พลังงานความร้อนเท่ากัน อัตราส่วน 70:20:10 เป็นอัตราส่วนไบโอดีเซลที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล เมื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการทดลองที่ 4 พบว่าไบโอดีเซลที่ได้สามารถใช้งานได้จริง ทำให้เครื่องยนต์ติดง่าย เดินเรียบ และมีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซล 5.97 บาท