โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องข้าวสมุนไพรปลอดภัยไร้สารกันบูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐกร เอี๊ยบกงไชย

  • ธนาธิป เอี๊ยบกงไชย

  • วันเพ็ญ อินทรโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราภรณ์ พงษ์พานิช

  • อรพิน อินทรโฆษิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำสมุนไพรที่ยับยั้งการเกิดเชื้อรามาหุงข้าว เพื่อให้ได้ข้าวสมุนไพรที่บูดช้าและได้ประโยชน์จากสมุนไพร จากการทดลองตอนที่ 1 พบว่า สารสกัดจากกระเทียมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดเชื้อราได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ขมิ้นชัน กระชาย ขิง ข่า ใบโหระพา กะเพรา ตามลำดับ นำสารสกัดสมุนไพรที่ยับยั้งการบูดของข้าวได้ดี คือ กระเทียม ขมิ้นชัน และกระชาย มาศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นตามอัตราส่วนโดยปริมาตรจากการทดลองตอนที่ 2 พบว่าสารสกัด กระเทียม:น้ำ ในอัตราส่วน 230:70 ช่วยยับยั้งการบูดของข้าวได้ดีที่สุด คือ 6 วัน รองลงมาคือ ขมิ้นชัน และกระชายในอัตราส่วนเดียวกัน จากนั้นทำการทดสอบรสชาติและกลิ่นของข้าวสมุนไพร 3 ชนิด โดยใช้ผู้ประเมิน 30 คน ผลการทดลองตอนที่ 3 พบว่า ข้าวสมุนไพรขมิ้นชันในอัตราส่วน 150:150 มีกลิ่นหอมและรสชาติดีที่สุด รองลงมาคือข้าวกระเทียม ส่วนข้าวกระชายที่อัตราส่วน 190:110 ได้รับความนิยมน้อยที่สุด เพราะกลิ่นสมุนไพรฉุนเกินไป และการทดลองตอนที่ 4 ศึกษาเปรียบเทียบสมุนไพรสดและแห้งที่มีผลต่อการบูดของข้าวสุก ผลการทดลองพบว่สารสกัดจากกระเทียมสดยับยั้งการบูดของข้าวได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ขมิ้นชันสด กระทียมแห้ง และขมิ้นชันแห้ง ตามลำดับ