โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบีบอัดลดปริมาตรกระป๋องแบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตรีภพ เรือนเย็น

  • สุกัญญา อ้นวัฒนะ

  • เมืองเลย หรั่งอุทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทนง ขันธ์บุญ

  • วินัย เกียรติอดิศร

  • สมเจตน์ นิลเนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องบีบอัดลดปริมาตรกระป๋องในแบบต่างๆโดยใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานกล โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอนดังนี้ ตอนที่1 ออกแบบประดิษฐ์เครื่องบีบอัดลดปริมาตร โดยกลุ่ม1 เป็นเครื่องบีบอัดลดปริมาตรกระป๋องแบบใช้มือกด กลุ่ม2 เป็นเครื่องบีบอัดลดปริมาตรกระป๋องแบบอัตโนมัติ ตอนที่2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของทั้ง 2 เครื่อง จากการทดลองพบว่า เครื่องบีบอัดลดปริมาตรกระป๋องกลุ่ม2 (เครื่องบีบอัดลดปริมาตรกระป๋องแบบอัตโนมัติ) มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือสามารถลดปริมาตรกระป๋องให้เหลือปริมาตรน้อยกว่าเดิม และสามารถบรรจุกระป๋องที่ลดปริมาตรแล้วในกล่องขนาด 42 x 42 x 48 ลูกบาศก์เซนติเมตรได้จำนวน 1,262 กระป๋อง