โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องท่อกรองใต้ทรายในตู้ปลาแบบประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณิชมน กองแกน

  • ธิศา ปรัชญาสกุล

  • ปรางค์ทิพย์ บัวเริง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทนา โพธิสุข

  • วินัย เกียรติอดิศร

  • เพียงเพ็ญ นิลเนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์ท่อกรองในตู้ปลาจากท่อ P.V.C. โดยนำมาต่อกันด้วยข้องอ 2 ทาง และ 3 ทาง เป็นรูปสี่เหลี่ยมพอดีกับพื้นล่างของตู้ปลา รอบๆท่อเจาะรูเล็กๆ การทำงานอาศัยหลักการไหลเวียนของอากาศที่มาจากเครื่องปั๊มอากาศออกมาทางท่อส่งน้ำ ดันน้ำที่อยู่ในท่อส่งน้ำให้พุ่งออกมา และน้ำที่อยู่ในท่อส่งน้ำ จะไหลเวียนจากด้านล่างของท่อกรองที่ประดิษฐ์จากท่อ P.V.C. เจาะรูให้พอดีที่ด้านล่างของตู้ปลา ในขณะเดียวกันน้ำที่อยู่เหนือท่อกรองก็จะถูกดูดลงไปแทนที่สิ่งสกปรก ทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของท่อกรองใต้ทราย พบว่า ท่อกรองน้ำใต้ทรายที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้สิ่งเจือปนตกตะกอนได้เร็ว คือ ท่อกรองน้ำที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 มิลลิเมตร ขนาดรูบนท่อ 4 มิลลิลิตร ระยะห่างระหว่างรูบนท่อเท่ากับ 1 เซนติเมตร และเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นกรองสำเร็จรูป(ซื้อตามร้านค้า) พบว่า ท่อกรองที่ประดิษฐ์ขึ้นมีประสิทธิภาพในการทำงานดีกว่า