โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านกะลาตาลยืดระยะเวลาการสุกของกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา อินทลักษณ์

  • ชณิตา เกษมศรี

  • ลีนลดา มั่นโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรรยา ฤทธิ์ลอย

  • วินัย เกียรติอดิศร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วย การสุก

  • ถ่าน กะลา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาถ่านกะลาตาลมาใช้ในการยืดระยะเวลาการสุกของกล้วยโดยมีวิธีการดินินการเป็น 5 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ผลิตถ่านจากวัสดุธรรมชาติ 2 ชนิด คือ กะลาตาล และไม้มะม่วง ขั้นตอนที่ 2 หา ประสิทธิภาพของถ่านกะลาและถ่านมะม่วงในการดูดสารเอทธิลีน ขั้นตอนที่ 3 หาปริมาณถ่านกะลาตาลที่ดูดเอทธิลีนได้ดีที่สุด ขั้นตอนที่ 4 หาปริมาณด่างทับทิมที่ดูดเอทธิลีนได้ดีที่สุด ขั้นตอนที่ 5 หาประสิทธิภาพของถ่านกะลาตาลกับด่างทับทิมที่ดูดสารเอทธิลีนได้ดีที่สุด จากการทดลองพบว่า ถ่านกะลาช่วยยืดระยะเวลาการสุกของกล้วยได้ดีกว่าถ่านไม้มะม่วง และปริมาณถ่านกะลาตาลที่ดีที่สุดคือ 100 กรัม หากจะให้ถ่านกะลาตาลมีประสิทธิภาพดีต้องใช้ควบคู่กับด่างทับทิม 1 กรัม จึงจะดีที่สุด