โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระสุนพระอินทร์ : ทางเลือกใหม่ของการย่อยสลายสารอินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชจรี พลีใส

  • สุธาทิพย์ พรหมศิริ

  • ไพศาล แซ่จึง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราภรณ์ พงษ์พานิช

  • วิชยา มีวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระสุนพระอินทร์

  • สารอินทรีย์การย่อยสลาย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระสุนพระอินทร์ : ทางเลือกใหม่ของการย่อยสลายสารอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลในการย่อยสลายสารอินทรีย์และเปรียบเทียบการย่อยสลายสารอินทรีย์ระหว่างกระสุนพระอินทร์กับไส้เดือนดิน เพื่อนำความรู้จากสัตว์หน้าดินมาใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เปรียบเทียบการย่อยสลายสารอินทรีย์ระหว่างไส้เดือนดินและกระสุนพระอินทร์ พบว่า ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันกระสุนพระอินทร์สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ดีกว่าไส้เดือนดิน ตอนที่ 2 เปรียบเทียบชนิดของสารอินทรีย์ (ใบไม้แห้ง) ที่มีผลต่อการย่อยสลายของกระสุนพระอินทร์โดยเลือกศึกษาใบพืช 5 ชนิด คือ ใบสุพรรณิการ์ ใบมะค่าแต้ ใบมะม่วง ใบลำไย และใบประดู่แดง พบว่า กระสุนพระอินทร์สามารถย่อยสลายใบประดู่แดง ได้ดีที่สุด ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่มีผลต่อการย่อยสลายของตัวกระสุนพระอินทร์ พบว่า กระสุนพระอินทร์สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมาก (โดยการรดน้ำลงในดินเพื่อให้ดินและอากาศมีความชื้นมาก)ดีกว่าในอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ ตอนที่ 4 เปรียบเทียบอุณหภูมิของอากาศที่มีผลต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ของกระสุนพระอินทร์ พบว่า สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิคงที่ 25 C กระสุนพระอินทร์สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ดีกว่าสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิไม่คงที่