โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดองพืชสวยด้วยน้ำเกลือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชมพูนุท โศภิตประสาน

  • ชุติมน ศรีสุวรรณ

  • ปฏิภาณ พันโภคา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราภรณ์ พงษ์พานิช

  • อรพิน อินทรโฆษิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การดองพืช

  • น้ำเกลือ

  • พืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดองพืชสวยด้วยน้ำเกลือ เพื่อศึกษาการดองพืชด้วยน้ำเกลือซึ่งเป็นการประหยัด และปลอดภัยมากกว่าการใช้สารอื่นๆ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายเกลือทะเลที่มีผลต่อการดอง ใช้สารละลายเกลือทะเลที่มีความเข้มข้น 10, 20,30 และ 40 พบว่า สารละลายเกลือทะเลความเข้มข้นร้อยละ 40 ใช้ดองพืชได้ดีที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายเกลือสินเธาว์ (เกลือปรุงทิพย์) ที่มีผลต่อการดองพืช ใช้สารละลายเกลือสินเธาว์ที่มีความเข้มข้น 10, 20,30 และ 40 พบว่า สารละลายเกลือสินเธาว์ความเข้มข้นร้อยละ 40 ใช้ดองพืชได้ดีที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบการดองพืชด้วยสารละลายเกลือทะเล สารละลายเกลือสินเธาว์ (เกลือปรุงทิพย์) สารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ และสารละลายฟอร์มาลิน ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 40 พบว่า สารละลายเกลือสินเธาว์ ใช้ดองพืชได้ดีที่สุด ตอนที่ 4 ศึกษาเปรียบเทียบการดองพืชด้วยสารละลายที่มีความเข้มข้นตามมาตรฐานการดองของสาร 3 ชนิด คือ สารละลายเกลือสินเธาว์ (เกลือปรุงทิพย์) สารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ และสารละลายฟอร์มาลิน ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 40, 70 และ 10 ตามลำดับ พบว่า สารละลายเกลือสินเธาว์ ใช้ดองพืชได้ดีที่สุด ตอนที่ 5 ศึกษาเปรียบเทียบการดองส่วนต่างๆ ของพืชด้วยสารละลายที่มีความเข้มข้นตามมาตรฐานการดองพืช 3 ชนิดที่มีความเข้มข้นร้อยละ 40, 70 และ 10 ตามลำดับ พบว่า สารละลายเกลือสินเธาว์ ใช้ดองส่วนต่างๆของพืชได้ดีที่สุด