โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านมหัศจรรย์ช่วยเพิ่มออกซิเจนในตู้ปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชา เลิศล้ำ

  • ลูกน้ำ วงศ์สวัสดิ์

  • สุกัญญา บุญน่วม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปฤษฎางค์ อะโน

  • พจนารถ นันทวนิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่านออกซิเจน

  • ปลา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถ่านมหัศจรรย์ช่วยเพิ่มออกซิเจนในตู้ปลโดยผลผลิตจากธรรมชาติ เพื่อทำให้น้ำในตู้ปลาเกิดการเน่าเสียช้าลง โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของถ่านไม้ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในตู้เลี้ยงปลา โดยศึกษาถ่านไม้ 3 ชนิด คือ โกงกาง แสม และไม้ไผ่ พบว่า ถ่านไม้ไผ่มีผลทำให้ค่าเฉลี่ยออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) สูงที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณของถ่านไม้ไผ่ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในตู้เลี้ยงปลา โดยปริมาณถ่านไม้ไผ่มี ดังนี้ 20 กรัม และ 50 กรัม พบว่า แผ่นถ่านไม้ไผ่ 50 กรัม มีผลทำให้ค่าเฉลี่ยออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) สูงที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) ระหว่างแผ่นถ่านไม้ไผ่กับเครื่องพ่นออกซิเจนที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในตู้เลี้ยงปลา พบว่า ตูเลี้ยงปลาที่ใส่แผ่นถ่านไม้ไผ่กับเครื่อง พบว่า ตู้เลี้ยงปลาที่ใส่แผ่นถ่านไม้ไผ่มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO)ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) ของตู้ปลาที่ใช้เครื่องพ่นออกซิเจน ตอนที่ 4 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลากับปริมาณค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) ของแผ่นถ่านไม้ในตู้เลี้ยงปลา พบว่า ระยะเวลามากขึ้นปริมาณค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) ลดลง ตอนที่ 5 ศึกษาการจัดทำบรรจุภัณฑ์แผ่นถ่านไม้ที่มีคุณภาพในตู้เลี้ยงปลา พบว่า วัสดุที่นำมาจัดทำเป็นกล่องใช้ตารางลวดมีผลทำให้ ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) = 7.5 mg/l และค่า PH = 7.8 แสดงให้เห็นว่าแผ่นถ่านไม้ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในตู้เลี้ยงปลา