โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องEco insulation

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • .ด.ญ.สาลินี กองวี

  • ด.ช.พาทิศ เลิศตรงจิตร

  • ด.ญ.เฌอมาน สุระนาถ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นbชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฉนวนผลิตภัณฑ์

  • อาหารการรักษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ เป็นการออกแบบผลิตฉนวนสำหรับประกอบบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่ใช้ฉนวนในการเก็บรักษาอุณหภูมิให้นานขึ้น โดยเลือกใช้วัสดุที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่น และสามารถย่อยสลายได้มาประดิษฐ์ฉนวนเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ เนื่องจากปัจจุบันฉนวนส่วนใหญ่มักทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และวัสดุที่เหมาะสมและเป็นสิ่งเกินความจำเป็นของมนุษย์ คือ ใบไม้ และใบไม้ที่มีความน่าสนใจ คือใบไผ่ และใบกล้วย เนื่องจากมีโครงสร้างของเส้นใยเซลลูโลสที่มีน้ำหนักเบา และมีปริมาณมากเกินความต้องการ โดยเราจะทำการผลิตฉนวนจากใบไผ่ และใบกล้วยที่ปั่นละเอียดแล้วซึ่งจะมีพาราฟีนเป็นตัวเชื่อมประสานให้คงรูปแล้วจะใช้ตัวหล่อที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งมีขนาดเท่ากับฉนวนโฟม โดยจะมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฉนวนโดยแบ่งเป็นข้อ ดังนี้ 1)เปรียบเทียบความสามารถในการเก็บรักษาความร้อนและความเย็นระหว่างฉนวนใบไผ่และฉนวนใบกล้วย 2)เปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตฉนวนโดยมีอัตราส่วนของใบไม้ต่อพาราฟีน เป็น 2:1 1:1 และ 1:2 3)เปรียบเทียบฉนวนที่ทำจากวัสดุธรรมชาติกับฉนวนที่ทำจากโฟม จากการทดลอง ฉนวนที่สามารถเก็บรักษาความร้อนและความเย็น ผลปรากฏว่า ในการรักษาความร้อนฉนวนที่สามารถเก็บความร้อนได้ดีที่สุด คือ ฉนวนที่ทำจากใบไผ่โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะใช้ในการผลิตฉนวน คือ อัตราส่วนของใบไผ่ต่อพาราฟีนเป็น 1:1 และการรักษาความเย็นฉนวนที่สามารถเก็บความเย็นได้ดีที่สุด คือฉนวนใบไผ่ โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะใช้ในการผลิตฉนวน คือ อัตราส่วนของใบไผ่ต่อพาราฟีนเป็น 2:1 แต่ฉนวนที่ทำจากโฟมสามารถเก็บรักษาความร้อนและความเย็นได้ดีกว่า ฉนวนที่ทำจากใบไผ่และฉนวนที่ทำจากใบกล้วย จากนั้นได้ออกแบบ Eco insulation2 ขึ้นมา โดยจะเปลี่ยนเป็นใช้น้ำยางพาราและแป้งมันสำปะหลังเป็นตัวเชื่อมประสานโดยจะเปรียบเทียบตัวเชื่อมประสานที่เหมาะสมที่สุดระหว่างน้ำยางพาราและแป้งมันสำปะหลังซึ่งจะออกมาในรูปแบบแผ่นโดยจะแบ่งฉนวนออกเป็น 4 ชนิด ดังนี้ 1)น้ำยางพาราผสมกับใบไผ่ 2)น้ำยางพาราผสมกับใบกล้วย 3)แป้งมันสำปะหลังผสมกับใบไผ่ 4)แป้งมันสำปะหลังผสมกับใบกล้วย ซึ่งจะรวบรวมพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้มาตัดให้ได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาด 35 32 cm2 แล้วนำฉนวนแต่ละชนิดมาเทลงบนแผ่น จากนั้นนำไปตากแห้ง แล้วอัดด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ เมี่อนำมาทดลองโดยการนำไปหุ้มเป็นฉนวนสำหรับแก้ว เพื่อวัดการเก็บรักษาอุณหภูมิ ผลปรากฏว่า ในการรักษาความร้อนฉนวนที่รักษาความร้อนได้ดีที่สุด คือ ฉนวนใบกล้วยที่ผสมกับน้ำยางพารา และในการรักษาความเย็น ฉนวนที่เก็บความเย็นได้ดีที่สุด คือฉนวนใบไผ่ผสมกับน้ำยางพารา