โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแบคทีเรียไม่เจริญหรือเมินไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวลสิริ ตาคำ

  • พัทรัตน์ พันธุ์แพ

  • วริพล สุวรรณประเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • แบคทีเรีย

  • แบคทีเรียการเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีการรายงานว่าไฟฟ้าพลังสูงสามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ และแบคทีเรียย่อยกำมะถันในดินโคลนจากท้องทะเลสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องนี้ขึ้น เพื่อศึกษาว่า กระแสไฟฟ้ามีผลต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอย่างไร โดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเมื่อกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีค่าความต่างศีกดิ์ต่ำ และเมื่อกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าต่ำในสภาวะที่มีอากาศปกติและอากาศน้อย โดยปล่อยไฟฟ้ากระแสตรง ความต่างศักดิ์ 2 โวลต์ ผ่านลงในน้ำนม โดยการทดลองที่ 1. ในสภาวะอากาศปกติ น้ำนมที่ผ่านกระแสไฟฟ้าตรวจพบเชื้อแบคทีเรียน้อยกว่า 3,700,000 CFU/ml ในขณะที่น้ำนมที่ไม่ได้ผ่าน