โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหม้ออำมหิตพิชิตแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.ณัชชา เย็นฉ่ำ

  • ด.ญ.นวลสิริ ตาคำ

  • ด.ญ.พัทรัตน์ พันธุ์แพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอนไซม์จาก ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์สีเขียว Nepenthes mirabilis และพันธุ์สีแดง Nepenthes sanguinea ทำการทดลองโดย เก็บตัวอย่างของเหลวจากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงทั้งสองพันธุ์แล้วนำไปกรองด้วยชุดกรองแบคทีเรีย (membrane filter) ที่ปลอดเชื้อขนาดช่องกรอง 0.2 – 0.45 ไมโครเมตร เก็บของเหลวที่กรองได้ไว้ในหลอดทดลองปราศจากเชื้อมีฝาปิด แล้วเก็บแช่แข็งที่ -20OC จนกว่าจะนำมาใช้ทดลอง ทดสอบประสิทธิภาพของเอนไซม์จาก ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง โดยตัดกระดาษกรองเป็นแผ่นหนากลมนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการนึ่งด้วย ไอน้ำภายใต้ความดันและอบด้วยความร้อนจนแห้ง เติมเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงบนแผ่นกระดาษกรองรอจนแห้งแล้วนำไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 OC จากนั้นทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพโดยวิธี Disc diffusion นำเอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่ปลอดเชื้อไปเพาะเลี้ยงในเชื้อ Staphylococcus coagulase test negative, Escherichia coli และ Pseudomonas aeruginosa จากการทดลองพบว่า เอนไซม์จากต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงทั้งสองพันธุ์มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย