โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดยูคาลิปตัสต่อการติดสีของผ้าฝ้ายในการย้อมสีธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรานิษฐ์ นิสลา

  • มรกต ใจจอมกุล

  • สโรยา สมนึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี เขื่อนแก้ว

  • ปรัชญา จันทร์แก้ว

  • อัครเดช อภัยศรี

  • เรณู อบกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผ้าฝ้ายการย้อม

  • ยูคาลิปตัสสารสกัด

  • สีธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง สารสกัดยูคาลิปตัสต่อการติดสีของผ้าฝ้ายในการย้อมสีธรรมชาติ เป็นการศึกษาหาวิธีการย้อมที่เหมาะสมในการทำให้สีติดผ้าฝ้ายมากที่สุด โดยเปรียบเทียบวิธีการย้อม 3 วิธี คือ 1. นำฝ้ายมาย้อมสีก่อน และจึงนำไปต้มกับสารสกัดยูคาลิปตัส 2. นำฝ้ายไปต้มกับสารสกัดยูคาลิปตัสก่อนแล้วจึงมาย้อมสี 3. นำฝ้ายไปต้มพร้อมกันกับสารสกัดยูคาลิปตัสที่ผสมสีย้อมผ้า จากการศึกษาพบว่า วิธีย้อมที่เหมาะในการทำให้สีติดผ้าฝ้ายมากที่สุดซึ่งเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติจากเปลือกประดู่ ใบตะเคียนหนูและเปลือกหุ้มเมล้ดคำเงาะคือ การนำผ้าฝ้ายำปต้มพร้อมกับสารสกัดยูคาลิปตัสที่ผสมสีย้อมผ้า จะทำให้สีติดผ้าฝ้ายมากที่สุด โดยปริมาณของสารสกัดยูคาลิปตัสที่เหมาะสมในการย้อมคือ ปริมาณ 1 กิโลกรัมใช้น้ำในการย้อม 10 ลิตร ซึ่งเป็นแนวทางในการทอผ้าพื้นเมืองบ้านหัวทุ่งเพื่อป้องกันการตกสีจากการย้อมสีธรรมชาติได้