โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารสัตว์และน้ำสั่งได้ทางโทรศัพท์มือถือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ณรงค์ชัย สุภาสืบ

  • ด.ช.อดิศร หมั่นคิด

  • ด.ญ.ตรีรัตน์ แซ่อึ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ

  • เรณู อบกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สัตว์เครื่องให้อาหาร

  • โทรศัพท์มือถือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องเครื่องให้อาหารสัตว์และน้ำสั่งได้ทางโทรศัพท์มือถือ เป็นการศึกษาและประดิษฐ์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะเป็นเม็ดรวมทั้งการให้น้ำแก่สัตว์ ซึ่งจะใช้ในเวลาที่ผู้เลี้ยงไม่อยู่กับสัตว์เลี้ยงในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน 3-4 วัน โดยสามารถสั่งให้เครื่องทำงานด้วยการโทรสั่งทางโทรศัพท์ ประดิษฐ์จากวัสดุที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด มีราคาถูก และยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้มามาประดิษฐ์แทนได้ ได้แก่ ขวดน้ำอัดลมพลาสติก กระป๋องน้ำมันเครื่อง ยางในรถจักรยานยนต์ เป็นต้น ส่วนเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ใช้ เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าซึ่งมีราคาถูก วงจรไฟฟ้าต่างๆของเครื่องให้อาหารสัตว์สั่งได้เป็นวงจรที่ไม่ซับซ้อนประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ราคาถูกหรือทำขึ้นเองได้ การทำงานของเครื่องให้อาหารสัตว์สั่งได้ จะทำงานโดยผู้ใช้จะโทรศัพท์เข้าหมายเลขของเครื่องโทรศัพท์รับสัญญาณและควบคุมการทำงาน ซึ่งถูกประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่อง เครื่องให้อาหารสัตว์จะทำงาน โดยที่การใช้โทรศัพท์ไม่ต้องเสียค่าโทร สามารถปรับตั้งเครื่องให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงได้หลายชนิด เช่น สุนัข แมว ปลา ไก่ เป็นต้น ปริมาณอาหารสัตว์ที่ให้สามารถควบคุมได้จากเสียงสัญญาณรอสายที่ผู้สั่งได้ยิน อีกทั้งสามารถปรับให้เหมาะสมกับขนาดของเม็ดอาหารได้ จากการทดลองเครื่องให้อาหารสัตว์สามารถทำงานได้ดีกับอาหารชนิดเม็ดของ สุนัข แมว ปลา กบ และไก่ ปริมาณอาหารสัตว์ที่ปล่อยออกมามีปริมาณแน่นอนสามารถปริมาณของอาหารที่ให้แก่สัตว์เลี้ยงได้โดยการฟังจากเสียงสัญญาณรอสาย และเมื่อทดลองใช้งานจริงกับสัตว์เลี้ยงได้แก่ สุนัข แมว ไก่และปลาดุก สามารถใช้งานได้จริงเทียบได้กับการให้ของผู้เลี้ยงสัตว์เอง ประโยชน์ที่ได้จากเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงสั่งได้ คือสามารถให้อาหารสัตว์เลี้ยง ในขณะที่ผู้เลี้ยงไม่อยู่ในระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 3-4 วันโดยที่สามารถให้อาหารในเวลาที่ต้องการและควบคุมปริมาณได้ อีกทั้งปรับเปลี่ยนให้ใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงหลายชนิด ในเครื่องเดียวกัน