โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องสัญญาณกันขโมยบ้านเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรศักดิ์ ขจรจิตร์

  • ปราโมทย์ มะนุภา

  • วุติธินันท์ สมฟอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี เขื่อนแก้ว

  • ปรัชญา จันทร์แก้ว

  • วรัญญู เรือนคำ

  • เรณู อบกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สัญญาณกันขโมย

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้เป็นการศึกษาและประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ให้สัญญาณกันขโมยบ้านเรือน เมื่อมีบุคคลอื่นมาเปิดประตู สวิตช์ที่ประตูจะถูกกด รีเรย์จะทำงานควบคุมโทรศัพท์ และโทรออกไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้โดยใช้หลักการโทรด่วน พร้อมควบคุมการทำงานของสวิตช์ไฟในบ้านให้เปิดหลอดไฟทุกดวงพร้อมกับตัวเครื่องจะส่งเสียงสัญญาณให้ดังขึ้น