โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจหาโลหะในผักกาดขาวด้วยไข่ดาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัดดาว อุทัย

  • นิชานันท์ คำแสนสุข

  • เปรมกมล มูลปา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักกาดขาว

  • โลหะการตรวจ

  • ไข่ขาว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการฉีดพ่นพืชผักเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชจึงทำให้เกิดสารพิษตกค้างในพืชและผัก โดยเฉพาะผักที่ส่งขายตามตลาดใหญ่ จึงทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริโภคและสามารถให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้เองด้วยอุปกรณ์ที่มีในครัวเรือนอยู่แล้วสำหรับการทดสอบนั้นสามารถทำได้ด้วยการนำผักกาดขาวที่ซื้อมาจากตลาดแต่ไม่ต้องล้างนำมาบดให้ละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น้ำของผักกาดขาวแล้วกรองอีกทีเพื่อสามารถสังเกตผลที่ออกมาได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำไข่ขาวใส่ลงไปในน้ำผักกาดขาวที่กรองแล้ว ควรใส่น้ำผักกาดมากกว่าไข่ขาวจากนั้นปิดจุกแล้วเขย่าประมาณ 5 นาที สังเกตการณ์ตกตะกอน หากมีตะกอนสีขาวเกิดขึ้นแสดงว่ามีสารจำพวกโลหะหนักอยู่ และจากการทดสอบ พบว่าตะกอนที่เกิดขึ้นเกิดจากการแปลสภาพของโปรตีนในไข่ขาวที่ไปแปลงสภาพโปรตีนให้เป็นตะกอนสีขาวซึ่งสามารถสังเกตได้ชัดเจนดังนั้นในการศึกษาและทำการทดลองเรื่อง การตรวจหาโลหะหนักในผักกาดขาวสามารถเป็นแนวทางให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเองได้