โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษจากฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์จิรา แสงทอง

  • หนึ่งฤทัย ชัยกา

  • อโณทัย ใจเบอะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • ข้างฟาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการผลิตกระดาษจากฟางข้าวเป็นการนำเอาฟางข้าวเหลือจากการเก็บเกี่ยวของชาวนามาประดิษฐ์เป็นกระดาษ เป็นการจัดทำขื้นเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าฟางข้าวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อผลิตกระดาษขึ้นใช้เอง และเพื่อลดการเผาทิ้งฟางข้าวของชาวนา ซึ่งเป็นผลทำให้ลดภาวะโลกร้อนได้การทดลองการผลิตจะเปรียบเทียบคุณภาพของกระดาษ โดยทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาษจากฟางข้าวทั้ง 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ฟางข้าวพันธุ์ กข.6 พันธุ์สันป่าตอง พันธุ์หอมมะลิ 105 โดยใช้ความสวยงามและกลิ่นเป็นเกณฑ์ในการประเมิน