โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารกันชื้นจากหญ้าหางม้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธงชัย อุตมะ

  • วงศธร ฤกษ์ยาม

  • สารละวิน มูลรังษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารกันชื้น

  • หญ้าหางม้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “สารกันชื้นจากหญ้าหางม้า” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดูดความชื้นของหญ้าหางม้าเปรียบเทียบกับ Silica gel โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพการดูดความชื้นของหญ้าหางม้าที่ตากแดดให้แห้งแล้วโขลกละเอียดและ Silica gel (แบบอบเครื่อง) นำไปเก็บไว้บริเวณที่มีความชื้นเป็นเวลา 3 วัน ชั่งน้ำหนักทุกวัน สังเกตและบันทึกผล โดยทำการทดลอง 3 ครั้ง ตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพการดูดความชื้นของหญ้าหางม้าและ Silica gel โดยผ่านการตากแดดให้แห้งโดยนำหญ้าหางม้าที่ตากแดดให้แห้งแล้วโขลกละเอียดและ Silica gel (แบบตากแดด) นำไปไว้ในบริเวณที่มีความชื้นทิ้งไว้ 3 วัน โดยชั่งน้ำหนักทุกวัน สังเกตและบันทึกผล โดยทำการทดลอง 3 ครั้ง เพื่อหาสารกันชื้นในระดับที่ดีที่สุด