โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีผสมสวยด้วยสีย้อมจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิสรา ฤกษ์ยาม

  • พรพิมล โฮ่งสิทธิ์

  • วราภรณ์ ใจเตี้ย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สีย้อมธรรมชาติ

  • เส้นผมการย้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเทียนกิ่งที่มีผลต่อสารสีของพืชที่แสดงออกทางเส้นผม โดยการย้อมติดสีผมด้วยสารจากธรรมชาติ คือ เทียนกิ่ง และมีการนำพืชที่ให้สารสีในท้องถิ่นมาใช้ในการย้อมสีผมร่วมกับเทียนกิ่ง คือ ขมิ้น อัญชัน และกาแฟ โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ใช้ชุดการทดลอง 2 ชุด โดยผสมผงเทียนกิ่ง : น้ำ ในอัตราส่วน 1 : 6 โดยใช้เวลา 10 นาที 2 ชั่วโมงแล้วนำมาหมักกับผมเป็นเวลา 2 ชั่วโมงพบว่า เส้นผมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม และสีน้ำตาล ตอนที่ 2 ใช้ชุดการทดลอง 3 ชุด ตอนที่ 3 ใช้ชุดทดลอง 4 ชุดมีส่วนผสม ผงเทียนกิ่ง น้ำมะนาว น้ำของพืชให้สารสี น้ำขมิ้น น้ำกาแฟ พบว่า เส้นผมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแกมแดง สีน้ำตาลอ่อน สีดำ และสีน้ำตาลเข้ม เป็นต้น