โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องModern Lanna Roof Tiles

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัชชา โตสงวน

  • ณัฐดนัย แก้วนา

  • ธนพร ดวงไทย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระเบื้องดินเผาการผลิต

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้เป็นการผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผาที่เพิ่มเถ้าแกลบเป็นส่วนผสมในดิน ในอัตรส่วนต่างๆ คือเพิ่มเถ้าแกลบ 0% 5% 10% 15% 20% 25% และ30% เพื่อให้กระเบื้องมีความแข็งแรงมากขึ้นและมีการดูดซึมน้ำที่พอเหมาะ ในการศึกษาครั้งนี้ได้เปรียบเทียบคุณสมบัติความแข็งแรง และการดูดซึมน้ำ โดยเปรียบเทียบระหว่าง 1. กระเบื้องดินเผาที่อัดด้วยมือและที่อัดด้วยเครื่องไฮโดรลิค 2. กระเบื้องดินเผาแบบธรรมดาที่ไม่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบและที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบตามอัตราส่วนต่างๆ และจากการทดลองทั้งหมดสรุปได้ว่า กระเบื้องที่อัดด้วยเครื่องไฮโดรลิคและกระเบื้องที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบ 10% เหมาะสมที่สุดในการผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผา