โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องElectrical Equipment Controlled By Sound

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิณณ์ณณัช ตันตยานุสรณ์

  • ชวินน มาลีพัตร

  • บัณฑิตา วรมณีรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องใช้ไฟฟ้า การควบคุม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อวงจรของ E-Controller box และวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนของราสเบอร์รี่พาย ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความถูกต้องของชุดคำสั่งเสียงในการประมวลผลเป็นข้อความของสมาร์ทโฟน และส่งคำสั่งไปราสเบอร์รี่พาย สั่งงานให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากการทำงาน โดยมีขั้นตอนการทดลองคือ 1.ออกแบบโมเดลบ้าน สร้างและตกแต่งพร้อมทั้งต่อวงจรสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 2.ต่อวงจรของ E-Controller box และต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน 3.เขียนโปรแกรมภาษาไพทอนของราสเบอร์รี่พาย 4.สร้างแอพลิเคชั่นแอนดรอยด์สำหรับรับคำสั่งเสียง 5.เปรียบเทียบความถูกต้องของชุดคำสั่งเสียงในการประมวลผลเป็นข้อความของสมาร์ทโฟน และส่งคำสั่งไปยังราสเบอร์รี่พาย และสั่งงานให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทำงานโดยการป้อนชุดคำสั่งเสียงจำนวน 3 ชุดคำสั่งเสียง บันทึกผลและเปรียบเทียบ โดยจากผลการทดลองพบว่า ชุดคำสั่งเสียงที่ 1 มีผลทำให้การประมวลผลเป็นข้อความของสมาร์ทโฟนส่งคำสั่งไปยังราสเบอร์รี่พายสั่งงานให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทำงานได้ดีที่สุด