โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสมบัติต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในผักพื้นบ้านบางชนิดเพื่อใช้เป็นสารต้านการหืนในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปนัดดา พูลสวัสดิ์

  • รุ่งนภา สมาน

  • อุษณีย์ โพธิ์สีแจ้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักพื้นบ้าน

  • ฟีนอลิก

  • อนุมูลอิสระ

  • อาหารสารต้าน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาสมบัติต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในผักพื้นบ้านบางชนิดเพื่อใช้เป็นสารต้านการหืนในอาหาร จัดเป็นโครงงานที่ต้องศึกษาตัวแปรคือ ตัวทำละลาย ผักพื้นบ้าน สารต้านการหืนและสารสกัดจากผักพื้นบ้าน ในการศึกษาตัวทำละลายที่เหมาะสม และศึกษาสมบัติต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในผักพื้นบ้านบางชนิดเพื่อใช้เป็นสารต้านการหืนในอาหาร จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการลดการเสี่ยงต่อโรคที่แฝงมากับสารกันหืนสังเคราะห์ ที่ปัจจุบันผู้ประกอบการนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นการนำผักพื้นบ้านมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด