โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคะปิลลารีโครมาโทกราฟีวิเคราะห์สีผสมอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพงศ์ โรจนชีวินสุภร

  • นฤเทพ ปัญญาลิขิต

  • สถาพร เสวีวัลลภ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คะปิลลารี

  • สีผสมอาหาร

  • โครมาโทกราฟี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสีผสมอาหารโดยวิธีคะปิลลารีโครมาโทกราฟี โดยใช้เส้นใยจากพืช ตัวแปรที่ศึกษาคือ ชนิดของสีผสมอาหาร ชนิดของตัวทำละลายที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของสีแต่ละชนิดของเส้นใยพืช ซึ่งในการศึกษาพบว่าเส้นใยจากใบเตยสารแยกสีองค์ประกอบได้ดี และเอทานอลผสมน้ำในอัตราส่วนเท่ากันสามารถแยกสีให้เห็นได้ชัดเจนมากที่สุด จากนั้นหาค่า Rf ของสีผสมอาหารและสีย้อมผ้า จากการทดลองได้ตะหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกบริโภคอาหารที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปเป็นพื้นฐานความรู้ในการผลิตต่อไปได้