โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำโดยใช้อิฐมอญผสม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพงษ์ วงศ์รัตน์

  • นาริชา จอมขันเงิน

  • ภคพล ศรีสุตาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะเลิศการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟลูออไรด์

  • อิฐมอญ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การลดปริมาณฟลูออไรด์น้ำโดยใช้อิฐมอญผสมม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับของฟลูออไรด์ในน้ำของอิฐมอญผสม ในอัตราส่วนที่ต่างกัน และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับฟลูออไรด์ในน้ำของอิฐมอญ เก้าแกลบดำ และถ่านกระดูกสัตว์ โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 หาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำอิฐมอญผสม ตอนที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับฟลูออไรด์ในน้ำจากสารดูดซับชนิดต่าง ๆ