โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวิตามินซีสลายตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพร แอ่นตอน

  • นุชจณีย์ ธิพฤกษ์

  • พรทิวา ไชยาคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กรดแอสคอร์บิก

  • มะนาว

  • วิตามินซี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกรดแอสคอร์บิกในน้ำมะนาวหลังคั้นเสร็จ น้ำมะนาวที่คั้นทิ้งไว้เป็นเวลานาน เพื่อเปรียบเทียบปริมาณกรดแอสอร์บิกของน้ำมะนาวที่คั้นจากมะนาวที่มีระยะเวลาหลังเก็บจากต้น ผลการศึกษาพบว่า น้ำมะนาวที่เก็บจากต้นแล้วนำมาคั้นและทิ้งไว้เป็นระยะเวลาต่าง ๆ มีปริมาณกรดแอสคอร์บิกลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนน้ำมะนาวที่ได้จากมะนาวที่เก็บจากต้น แล้วทิ้งไว้ในเวลาต่างกนมีปริมาณกรดแอสคอร์บิกลดลงเช่นกัน แต่มีแนวโน้มการลดลงของกรดแอสคอร์บิกน้อยกว่าน้ำมะนาวที่คั้นทิ้งไว้