โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะชำโหระพาโดยใช้สารเร่งรากจากยอดพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริพร พึ่งพวก

  • สุประภา จันทร์วิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชสารเร่งราก

  • โหระพาการเพาะชำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารสกัดจากยอดพืชชนิดที่มีการเจริญเติบโตเร็วเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นโหระพา โดยนำยอดพืชที่มีการเจริญเติบโตเร็วแต่ละชนิดมาสกัดแล้วนำสารสกัดที่ได้ไปแช่กิ่งโหระพาก่อนนำไปปักชำ พบว่า จำนวนใบของการเพาะชำโหระพาด้วยหลังจากแช่ในน้ำคั้นของพืชทั้ง 8 ชนิด คือ ผักบุ้ง บวบ กระทกรก อัญชัน ตำลึง ชะอม คะน้า กระถิน เมื่อเทียบกับต้นโหระพาชุดควบคุม สารสกัดจากพืชโตเร็วที่ทำให้ต้นโหระพามีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าชุดควบคุม คือ สารสกัดจากผักบุ้ง บวบ กระทกรก และอัญชัน ดังนั้นพืชทั้ง 4 ชนิดนี้จึงควรมีสารออกซินมากว่าชนิดอื่น ๆ เพราะทำให้ต้นโหระพามีการเจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า