โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลกระทบของแสงอัตราไวโอเล็ตที่มีผลต่อการงอกของพืช The inpact of Ultra violet for seed’s geminating

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐฐา แป้นคุ้มญาติ

  • ณัฐพงษ์ วรรณสุทธิ์

  • โชติวิทย์ ศรสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชการเจริญเติบโต

  • แสงอัตราไวโอเล็ต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลกระทบของแสงอัลตราไวโอเล็ตที่มีผลต่อการงอกของพืช เพื่อศึกษาปัจจัยของแสงแบบต่าง ๆ ที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืช และเพื่อสามารถคาดเดาการงอกและการเจริญเติบโตของพืชในอนาคต โดยตะหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาและได้ออกแบบการทดลองนี้ให้หลากหลายและครอบคลุม ทั้งพืชใบเลี้ยเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ โดยควบคุมตัวแปรทุกอย่างให้เหมือนกันและนำไปไว้ในที่ต่าง ๆ คือ ที่ไม่มีแสง ที่มีแสงปกติ และมีแสงอัตราไวโอเล็ต พบว่า ในแสงอัตราไวโอเล็ตจะมีอัตราการงอกและลักษณะทางกายภาพทั้งด้านความยาวราก ลักษณะของขนราก และสภาพเปลือกหุ้มเมล็ด ที่สูงและสภาพดีกว่าที่อื่น