โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาปัจจัยและวิธีการขยายพันธุ์ของบัวสกุลบัวสาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ชินนาวุธ สมัครเขตรการณ์

  • ด.ช.ชินวัชร์ ชินชูศักดิ์

  • ด.ช.ธนกฤต อภิสิตานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บัวการขยายพันธุ์

  • บัวสาย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาปัจจัยและวิธีการขยายพันธุ์บัวสายด้วยใบ และศึกษาโครงสร้างภายในตรงจุดกลางใบของบัวในแนวขวาและแนวยาว ตลอดจนศึกษากลุ่มท่อลำเลียงของก้านใบบัวจากการศึกษาพบว่า ค่า pH ของน้ำที่ใช้ในการเพาะตัวอ่อนจากใบบัว มีค่าความเป็นกรดอ่อนและกลางเหมาะสมสำหรับการเพาะบัวด้วยใบ ความเข้มแสงที่ใช้ในการเพาะต้นอ่อนจากใบบัวในแต่ละวัน