โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเส้นใยจากธรรมชาติวิเคราะห์สีผสมอาหารด้วยหลักการโครมาโทก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ ศรีเกษม

  • อรพรรณ เทพกีฬา

  • อรวรรณ เทพกีฬา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สีผสมอาหารการวิเคราะห์

  • เส้นใยธรรมชาติ

  • โครมาโทกราฟี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเส้นใยจากธรรมชาติ เพื่อหาวิธีการตรวยสอบสีผสมอาหารอย่างง่ายด้วยวัสดุธรรมชาติ ตัวแปรศึกษา ได้แก่ ชนิดของเส้นใย และตัวทำละลาย พบว่า เส้นใยจากใบเตยสามารถแยกองค์ประกอบของสีได้ดีที่สุด และส่วนผลการทดลองพบว่า เอทานอลสามารถแยกให้เห็นชัดเจนมากที่สุด และสามารถตรวจสอบระหว่างสีผสมอาหารและสีย้อมผ้า การทดลองนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากและยังสามารถนำไปเป็นพื้นฐานความรู้ในการผลิตต่อไป