โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกลั่นเอทอลแบบต่อเนื่องพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตแอลกอฮอล์ก้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยธิดา พิมพิสาร

  • ภทรพร สละชั่ว

  • สิริมาส เหมาะทองสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานแสงอาทิตย์

  • เครื่องกลั่นสิ่งประดิษฐ์

  • แอลกอฮอล์การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเครื่องกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตแอลกอฮอล์ก้อน เป็นการลดต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์ก้อนด้วยเศษวัสดุจากพืช ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ เศษวัสดุจากธรรมชาติในการคัดเลือกวัสดุจากธรรมชาติมาหมักเพื่อนำมากลั่นแอลกอฮอล์ จากนั้นศึกษาการประดิษฐ์เครื่องกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์โดยนำเครื่องที่ผลิตขึ้นจากวัสดุต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกัน จากนั้นศึกษาผลการผลิตแอลกอฮอล์ก้อนว่าแบบใดได้ผลดีที่สุด