โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพของผงมูลสัตว์บางชนิดและผงเมล็ดพืชในการลดความขุ่นของน้ำจากแหล่งต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยธิดา พิมพิสาร

  • ภทรพร สละชั่ว

  • สิริมาส เหมาะทองสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำทดสอบ

  • มูลสัตว์ผง

  • เมล็ดพืชผง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาประสิทธิภาพของผงมูลสัตว์บางชนิดและผงเมล็ดพืชในการลดความขุ้นของน้ำจากแหล่งต่าง ๆ ตัวแปรที่ศึกษา คือ ผลมูลสัตว์และผงเมล็ดพืช พบว่า ผงมูลสัตว์มีประสิทธิภาพในการลดความขุ่นของน้ำได้ดีคือ ผงมูลวัว ส่วนผงเมล็ดพืชที่มีประสิทธิภาพในการลดความขุ่นของน้ำดีคือ ผงเมล็ดมะรุม โดยทำการทดลองใส่ลงในน้ำจากบ่อปลา และบ่อกุ้ง พบว่าสามารถลดความขุ่นของน้ำได้ดี และการศึกษาผลกระทบจากการใช้ผงมูลวัวผสมผงเมล็ดมะรุมต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ พบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อปลาและกุ้ง