โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความสามารถของสาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายคีโตมอร์ฟา และสาหร่ายผมนาง ในการดูดซับแอมโมเนียม และฟอสเฟส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรานิษฐ์ ลัทธิกุล

  • วรวรรณ โยธีพิทักษ์

  • วรานันท์ อติคุณธำธง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟอสเฟต

  • สารหร่ายคีโตมอร์ฟา

  • สาหร่ายผมนา

  • สาหร่ายพวงองุ่น

  • แอมโมเนียม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับแอมโมเนียน และฟอสเฟส ของสาหร่ายพวงองุ่น สาหร่ายคีโตมอร์ฟา และสาหร่ายผมนาง โดยเลี้ยงสาหร่ายทั้งสามชนิดในน้ำทะเล 10 ลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ให้มีปริมาณของแอมโมเนียม และฟอสเฟส และมีตู้ควบคุมทำการเก็บน้ำตัวอย่างทุกชั่วโมง แล้วนำมาวิเคราะห์ผลพร้อมกัน พบว่าสาหร่ายทั้งสามชนิดสามารถดูดซับสารได้ดีในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างและดูดซับสารจะคงที่ในช่วงเวลากลาคืน